ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 9 : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2)

ด้วยกรมทางหลวง โดยสำนักสำรวจและออกแบบ ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท ซิตี้ แพลน โปรเฟสชันนอล จำกัด บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท อินเทลแพลน จำกัด ให้ดำเนินการศึกษาโครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 201 แยกทางหลวงหมายเลข 12 (บ.โนนหัน) - อ.ภูกระดึง ตอน บ.โนนหัน - บ.ผานกเค้า นั้น

ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าว กรมทางหลวงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชนในพื้นที่โครงการ ตลอดจนส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้กำหนดให้มีการประชุมปรึกษาหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของการศึกษาด้านต่างๆ รวมถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประกอบการศึกษาให้เหมาะสม ในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ดังนั้น กรมทางหลวงจึงขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้การพัฒนาโครงการเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป


ไฟล์แนบ :

ไฟล์แนบ 1     
โพสโดย : admin  | 22 เม.ย. 2565  | เข้าชม : 631  ครั้ง