1. การประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1)

1.1 เอกสารประกอบการประชุม

1.2 แผ่นพับ

1.3 บอร์ดนิทรรศการ

1.4 Power Point

1.5 วีดิทัศน์

2. การประชุมเพื่อหารือรูปแบบโครงการ (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1)

2.1 เอกสารประกอบการประชุม

2.2 บอร์ดนิทรรศการ

2.3 Power Point

 

3. การประชุมเพื่อนำเสนอรูปแบบที่เหมาะสมของการพัฒนาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2)

3.1 เอกสารประกอบการประชุม

3.2 แผ่นพับ

3.3 บอร์ดนิทรรศการ

3.4 Power Point

3.5 วีดิทัศน์

4. การประชุมปรึกษาหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2)

4.1 เอกสารประกอบการประชุม

4.2 บอร์ดนิทรรศการ

4.3 Power Point

 

5. การประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3)

5.1 เอกสารประกอบการประชุม

5.2 แผ่นพับ

5.3 บอร์ดนิทรรศการ

5.4 Power Point

5.5 วีดิทัศน์