โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 201 แยกทางหลวงหมายเลข 12 (บ.โนนหัน) - อ.ภูกระดึง ตอน บ.โนนหัน – บ.ผานกเค้า

        ทางหลวงหมายเลข 201 แยกทางหลวงหมายเลข 12 (บ.โนนหัน) - อ.ภูกระดึง ตอน บ.โนนหัน - บ.ผานกเค้า รวมระยะทาง 21.70 กิโลเมตร เป็นทางหลวงที่เชื่อมระหว่างจังหวัดเลยและจังหวัดขอนแก่น เป็นโครงข่ายเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 12 เพื่อเดินทางไปยังจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัจจุบันมีขนาด 2 ช่องจราจร ซึ่งไม่เพียงพอต่อปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นสาเหตุทำให้เกิดปัญหาด้านการจราจรและอุบัติเหตุ โดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วน และวันหยุดเทศกาลต่าง ๆ ดังนั้น จำเป็นต้องขยายช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจรตลอดแนวเส้นทาง เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเดินทาง การท่องเที่ยว บรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการคมนาคมให้มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยยิ่งขึ้น รวมทั้งยังสนับสนุนการเชื่อมโยงการเดินทางท่องเที่ยว และรองรับการขนส่งสินค้าเกษตรและอื่น ๆ ของจังหวัด ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และแผนพัฒนาจังหวัดเลย 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ควบคู่กับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

        จากการตรวจสอบพื้นที่ พบว่าแนวเส้นทางพาดผ่านพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน และพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 2A ทำให้โครงการเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ลำดับที่ 20.2 พื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ และลำดับที่ 20.3 พื้นที่ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกำหนดให้เป็นพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 2 และเสนอให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนก่อสร้างโครงการ


ข้อมูลเพิ่มเติม
 

ข่าวประชาสัมพันธ์กรมทางหลวง ได้ดำเนินการสรุปผลการประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3)...


โพสโดย : admin | 22 ต.ค. 2565 | เข้าชม : 434 ครั้ง

กรมทางหลวงขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเพื่อสรุปผลการศึกษาของโครงการ ...


โพสโดย : admin | 05 ก.ย. 2565 | เข้าชม : 640 ครั้ง

กรมทางหลวงดำเนินการสรุปผลการประชุมปรึกษาหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2)...


โพสโดย : admin | 06 มิ.ย. 2565 | เข้าชม : 426 ครั้ง

กรมทางหลวงขอเชิญเข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) ...


โพสโดย : admin | 22 เม.ย. 2565 | เข้าชม : 630 ครั้ง

ดำเนินการสรุปผลการประชุมเพื่อนำเสนอรูปแบบที่เหมาะสมของการพัฒนาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2)...


โพสโดย : admin | 23 ธ.ค. 2564 | เข้าชม : 758 ครั้ง

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเพื่อนำเสนอรูปแบบที่เหมาะสมของการพัฒนาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2) ในวันพุธที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องแกรนด์พาวิลเลี่ยน โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล ตำบลบ้านเป...


โพสโดย : admin | 24 พ.ย. 2564 | เข้าชม : 660 ครั้ง

VDO

การประชุมปฐมนิเทศโครงการ การสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทล. 201 บ.โนนหัน-บ.ผานกเค้า

การประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1) โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 201 แยกทางหลวงหมายเลข 12 (บ.โนนหัน) - อ.ภูกระดึง ตอน บ.โนนหัน – บ.ผานกเค้า

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น.

ห้องแกรนด์พาวิลเลี่ยน โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

VDO

วีดิทัศน์ประกอบการประชุมเพื่อนำเสนอรูปแบบที่เหมาะสมของการพัฒนาโครงการ

วีดิทัศน์ประกอบการประชุมเพื่อนำเสนอรูปแบบที่เหมาะสมของการพัฒนาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2)

ติดตามความก้าวหน้าโครงการได้ที่ เว็บไซต์โครงการ (www.road201nonhan-phanokkhao.com)

VDO

Master EIA TEAM & ALC Final ระบบประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาทำความรู้จักระบบประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยกัน

Clip By : บริษัทเอเซีย แล็ป

ลิงค์เพิ่มเติมสถิติผู้เข้าชม

เริ่มนับ
11 เมษายน 2564
0 ทั้งหมด
0 วันนี้
0 ออนไลน์